Algemene voorwaarden Ubuntu Original

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ubuntu Original en op alle met Ubuntu Original aangegane overeenkomsten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Ubuntu Original en opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
 2. Deze voorwaarden kunnen worden ingezien op ubuntu-original.com en kunnen als pdf-document worden gedownload. Op verzoek sturen wij een schriftelijk exemplaar toe.

Artikel 2. Aanbod

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld.
 2. Ubuntu Original kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 3. Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 4. Het aanbod omvat een beschrijving van de producten zodat de klant een goede beoordeling van het product kan maken.

Artikel 3. De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de klant van het aanbod van Ubuntu Original en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Via de website komt de overeenkomst tot stand door aanvaarding door de klant van het door Ubuntu Original gedane aanbod door in het bestelproces op de knop ‘bevestig je bestelling’ (dan wel een tekst met gelijke strekking) te klikken. De klant gaat hiermee een betalingsverplichting aan.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 4. Ubuntu Original behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4. Betaling

 1. Levering van de producten geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling.

Artikel 5. Verzenden en Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Ubuntu Original zal bestellingen tenminste binnen 30 dagen na bestelling uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, dan wel enige andere oorzaak, ontvangt de klant binnen 1 maand na bestelling bericht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren. Voor bestellingen van op maat te maken producten zal in onderling overleg een levertermijn worden overeengekomen.
 3. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Niet naleving van deze termijnen zal nimmer fataal zijn.
 4. Aan de leveringsplicht is voldaan, behoudens tegenbewijs, zodra de bestelling door de bezorger bij de klant of een door hem/haar aangewezen derde is aangeboden.
 5. De klant staat in voor de juistheid van de adresgegevens die worden opgegeven. Bij het opgeven van foutieve adressen vindt geen terugbetaling plaats.

Bestellingen zullen worden verzonden via Post.nl. De kosten die Post.nl hanteert voor pakketpost zullen worden doorberekend aan de klant. Wanneer de bestelling is verzonden, ontvangt de klant een track & trace code.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Ubuntu Original verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. Online bestelde producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden, indien ze niet gedragen, gewassen of beschadigd zijn. Indien een product retour wordt verzonden dient de klant dit vooraf te melden via email aan Ubuntu Original. Het artikel moet verpakt zijn in de originele verpakking met alle hangtags/kaartjes nog aan het artikel bevestigd. Als aan deze voorwaarden niet is voldaan behouden wij ons het recht voor om niet tot restitutie over te gaan. Wij adviseren u om het retourpakket voldoende te frankeren. Pakketjes die niet voldoende gefrankeerd aankomen worden niet geaccepteerd.
 2. Op op maat gemaakte producten van Ubuntu Original is geen herroepingsrecht van toepassing en deze kunnen dus niet geretourneerd worden.

Artikel 8. Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid

 1. Ubuntu Original staat ervoor in dat de geleverde producten deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Door de instellingen van het beeldscherm kan de kleur van het origineel licht afwijken. Daarnaast is elk product uit onze collectie handgemaakt en kunnen er kleine verschillen bestaan met de getoonde afbeeldingen. De producten worden van natuurlijke materialen (leer etc.) gemaakt, waardoor onderlinge (kleine) kleurverschillen mogelijk zijn. Ook door gebruik van een product kan de kleur veranderen. Onderling kunnen de producten verschillen bevatten.
 3. De klant of de door de klant aangewezen derde is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Bij gebreken dient de klant deze direct schriftelijk te melden bij Ubuntu Original. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten kunnen tot uiterlijk 1 maand na ontvangst gemeld worden.
 4. Indien de klacht door Ubuntu Original gegrond wordt bevonden zal naar keuze het product kosteloos worden vervangen, danwel het betaalde bedrag worden terugbetaald, met dien verstande dat de aansprakelijkheid en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding nimmer hoger zal zijn dan het factuurbedrag van het gekochte product.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Ubuntu Original voor enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, waaronder medebegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Artikel 9. Prijzen

 1. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Genoemde prijzen zijn inclusief het geldende BTW tarief.
 2. Bij gebruik van kortingscodes bij betaling beoordeelt Ubuntu Original of de korting correct is toegepast en beslist Ubuntu Original of de korting wordt toegekend. In geval van een foutieve toepassing behoudt Ubuntu Original zich het recht voor de bestelling te annuleren.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Op alle door Ubuntu Original ontworpen producten, en afbeeldingen op de website rustende intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van Ubuntu Original. Het is verboden  zonder uitdrukkelijke toestemming van Ubuntu Original van deze rechten gebruik te maken, waaronder verveelvoudiging.

Artikel 11. Persoonsgegevens


 1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Ubuntu Original vertrouwelijk behandeld. Zij worden gebruikt voor het verwerken van de bestellingen en voor een mailinglijst. Iedere mailing bevat de mogelijkheid zich van de lijst te verwijderen.
 2. De site maakt gebruik van cookies, waarvoor de klant al dan niet toestemming kan verlenen.
 3. Ubuntu Original neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 4. Ubuntu Original verstrekt geen klantgegevens aan derden

Artikel 12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Ubuntu Original niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 2. Onder overmacht behoren onder meer ziekte, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten met Ubuntu Original is Nederlands recht van toepassing.

Arnhem, mei 2019

 

Je kunt de voorwaarden ook  downloaden:

Algemene voorwaarden Ubuntu Original 2019